DrogProjekt

Realizacje

2016

Projekt budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą drogową w Tychach
Budowa hali montażowo – magazynowej w Gliwicach
Projekt zespołu budynków mieszkalnych przy ul. Radockiego w Katowicach
Przebudowa i rozbudowa istniejącej hali o część socjalno-biurową oraz rozbiórka istniejącego budynku socjalno-biurowego i dwóch budynków gospodarczych na terenie zakładu w Żorach
Projekt placówki opiekuńczo-rozwojowej w Katowicach
Projekt parkingu w Lesznowoli
Budowa kompleksu wspomagającego proces selektywnie odebranych i zebranych odpadów komunalnych w Ustce
Projekt budowlano – wykonawczy punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Jerzmanowicach – Przeginia
Projekt budowlany zamienny ośrodka jeździeckiego agroturystycznego wraz z infrastrukturą drogową i techniczną w Będzinie
Projekt zespołu dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z funkcją usługową oraz garażem podziemnym wraz z zagospodarowaniem terenu oraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną w Łodzi
Projekt domu mieszkalnego wielorodzinnego w Rudzie Śląskiej

2015

 

Rozbudowa kompostowni osadów i biokomponentów "Komwita" przy oczyszczalni ścieków w Leżajsku.
Opracowanie dokumentacji technicznej budowy punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w gm. Młynary
Zespół budynków mieszkalnych przy ulicy Bytkowskiej w Katowicach.
Budowa pierwszego etapu Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Gdańsku zlokalizowanego na terenie Zakładu Utylizacyjnego, obejmującego budowę ogrodzenia i parkingu dla samochodów osobowych.
Rozbudowa i przebudowa ZZO w Kozodrzy.
Budowa hali produkcyjno-magazynowej z częścią socjalno-biurową wraz z infrastrukturą techniczną i drogową w Myszkowie.
Budynek mieszkalny wielorodzinny w zabudowie pierzejowej z częścią usługową na parterze i w piwnicy, projekt instalacji zewnętrznych - instalacja wod-kan i deszczowa oraz wewnętrznej infrastruktury drogowej w Bytomiu.
Projekt budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Siewierzu wraz z infrastrukturą techniczną
Projekt budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną w Piastowie
Projekt architektoniczno – budowlany hali produkcyjno – magazynowej wraz z zapleczem socjalno – biurowym oraz infrastrukturą drogową w Tychach
Budowa zakładu produkcyjnego MTB oraz przebudowa - adaptacja istniejącego obiektu na potrzeby magazynu i zaplecza socjalno - biurowego wraz z infrastrukturą zewnętrzną i drogową w Trębaczewie
Budowa zakładu zagospodarowania odpadów wraz z zakupem niezbędnych maszyn i urządzeń w miejscowości Wólka Rokicka, gmina Lubartów
Przebudowa skrzyżowania ulic Brzezińskiej, Laryskiej i Kościelnej w Mysłowicach
Rozbudowa części biologicznej instalacji przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych zlokalizowanej na terenie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Rudzie k/Wielunia
Budowa reaktorów MBP kompostowni dla przedsięwzięcia: Dostosowanie instalacji Ripok w Woli Suchożebrskiej do obowiązujących wymogów prawnych w zakresie mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych (MBP)
Projekt budowlany budowy zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej wraz z infrastruktura techniczna i układem drogowym w Wieliczce
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z lokalami usługowymi, garażami wbudowanymi i infrastrukturą techniczną w Krakowie

2014

 

Projekt budowlany punktu selektywnej rozbiórki odpadów komunalnych w Karnicach
Projekt budowy chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi wojewódzkiej nr 79 w Zawierciu
Projekt budowlany przebudowy, rozbudowy i zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego na funkcje biurowo-usługowe w Częstochowie
Budowa drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem bocznej ulicy Leszka w Wodzisławiu Śląskim
Projekt budowlany budynku handlowo – usługowego w Częstochowie
Rozbudowa kompostowni osadów i biokomponentów przy oczyszczalni ścieków w Leżajsku
Budowa punktu przyjmowania selektywnie zebranych odpadów komunalnych w Zduńskiej Woli
Budowa drugiego etapu drugiego terminala pasażerskiego w porcie lotniczym im. Lecha Wałęsy w Gdańsku wraz z pomostem kolei metropolitarnej oraz z infrastrukturą
Parking dla samochodów osobowych przy Al. Jana Pawła II w Tychach
Budowa części biologicznej i mechanicznej ZZO Jarocin

 

2013

 

Budowa budynku handlowo - usługowego w Żarkach
Budowa budynku produkcyjno - magazynowego z częścią socjalno - biurową w Bielawie
Projekt budowlany zjazdu indywidualnego, Sosnowiec
Projekt budowlany zjazdu publicznego, Rypin
Budowa Zakładu Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Stalowej Woli
Projekt budowlany zjazdów publicznych, Lublin
Budynek handlowo-usługowy z funkcja biurową w Tychach
Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych w gminie Ostrów
Budowa instalacji mechaniczno–biologicznego unieszkodliwiania odpadów na składowisku odpadów w Łęczycy, gm. Stara Dąbrowa
Projekt koncepcyjny budynku handlowo-usługowo-biurowego w Lublinie
Budowa Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych- RZZOK w miejscowości Piaski Bankowe, gm. Bielawy
Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Mirowie 14, gmina Rymań
Projekt budowlany zmiany sposobu użytkowania istniejącego budynku na potrzeby usług: handel, spa, restaurację oraz hotel wraz z niezbędną z tym rozbudowę i nadbudowę w Częstochowie

 

2012

 

Warsztat Utrzymania Technicznego PKP Intercity w Warszawie
Projekt budowlany zjazdu do budynku mieszkalnego wielorodzinnego, Piastów
Opracowanie koncepcji drogi łączącej układ komunikacyjny parku handlowego Arena w Gliwicach przy Al. Jeziorańsiego 1-15 z ul. Kozielską
Fabryka wełny mineralnej wraz z zagospodarowaniem terenu drogami i parkingami na terenie, zjazdami z ul. Dubois w ramach wdrożenia innowacyjnej i proekologicznej technologii produkcji wełny mineralnej w Nysie
Opracowanie dokumentacji projektowo–kosztorysowej na rozbudowę i modernizację składowiska odpadów w Bladowie
Budowa i urządzenie sortowni zmieszanych odpadów komunalnych wraz z kompostownią i instalacją do produkcji stałego paliwa alternatywnego oraz infrastrukturą towarzyszącą dla Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Balinie

 

2011-2008

 

Stworzenie połączenia DTŚ z Dąbrową Górniczą–etap I połączenie DTŚ w Katowicach z Obrzeżną Zachodnią w Mysłowicach wraz z przebudową obiektów inżynierskich
Uzyskanie: a) ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla drogi publicznej, b) opracowanie""Analizy kosztów i korzyści"" oraz dokumentacji technicznej wariantów drogi publicznej, łączącej węzeł ""Wspólna"" autostrady A4 ze skrzyżowaniem ul. Makoszowskiej z projektowaną ul. Nowo-Paderewskiego, łącznie z tym skrzyżowaniem
Modernizacja Stadionu im. Ernesta Pohla obejmująca rozbudowę Stadionu Miejskiego w Zabrzu wraz z budową dwukondygnacyjnego parkingu podziemnego, usługami towarzyszącymi oraz niezbędną infrastrukturą techniczną
Budowa ul. Młodzieżowej oraz ul. Bliskiej w Bielsku – Białej
Budowa północnej obwodnicy Jaworzna
Przebudowa ul. Barlickiego w Bielsku – Białej
Budowa połączenia Portu Lotniczego ze stadionem Piłkarskim w ciągu drogi krajowej nr 94 we Wrocławiu (w tym Alei Stabłowickiej i Osi Inkubacji 2)
Przebudowa ul. Buforowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 we Wrocławiu
Budowa chodnika przy drodze krajowej nr 78 w m. Wodzisław Śląski od granicy z gminą Gorzyce do skrzyżowania z ul. Rzeczną